Strona główna Zdrowie Apteka Opinie o lekach Vincristin-Richter proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 1 mg

Znajdź informacje na temat leku

Vincristin-Richter proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 1 mg pokaż opinie (0)

Wskazania: › Chłoniak nieziarniczy › Choroba Hodgkina › Drobnokornórkowy › Guz Wilmsa › Mięsak Ewinga › Mięsaki kości i tkanek miękkich › Mięśnakomięsak prążkowany › Neuroblastoma › Ostra białaczka limfoblastyczna › Rak piersi › Rak płuc

0.0
Vincristin-Richter proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 1 mg
Postać leku: proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań    
Substancja czynna: Vincristini sulfas    
Lek dostępny na receptę

Każda fiolka leku Vincristin - Richter zawiera 1 mg winkrystyny siarczanu w postaci proszku do sporządzania roztworu do wstrzykiwań. Opakowanie zawiera również rozpuszczalnik. Winkrystyna, alkaloid pochodzenia roślinnego (Catharanthus roseus), jest cytostatykiem hamującym rozrost nowotworów.

Przed zastosowaniem leku należy zapoznać się z treścią dołączonej do niego ulotki, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta. Należy zachować ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać. Należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki w razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących stosowania leku. Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy tej choroby są takie same.

Przeciwskazania

Kiedy nie stosować leku Virecristin - Richter
- jeśli pacjent ma uczulenie na winkrystyny siarczan lub którykolwiek z pozostałych składników tego
leku;
- jeśli u pacjenta stwierdzono zahamowanie czynności szpiku;
- jeśli u pacjenta stwierdzono choroby neurologiczne;
- jeśli u pacjenta stwierdzono infekcje bakteryjne i wirusowe.

Przed rozpoczęciem stosowania leku, należy poinformować lekarza o wszelkich alergiach i nadwrażliwościach na różne substancje. Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Działania niepożądane

Działania niepożądane są odwracalne i związane z wielkością dawki leku (zarówno całkowitej jak i pojedynczej). Dzieci lepiej tolerują siarczan winkrystyny niż dorośli. Osoby w podeszłym wieku są szczególnie podatne na wystąpienie neurotoksycznego działania leku (szkodliwego działanie leku na układ nerwowy).
Częstość występowania działań niepożądanych, określono następująco:
- bardzo często: może w...

Działania niepożądane są odwracalne i związane z wielkością dawki leku (zarówno całkowitej jak i pojedynczej). Dzieci lepiej tolerują siarczan winkrystyny niż dorośli. Osoby w podeszłym wieku są szczególnie podatne na wystąpienie neurotoksycznego działania leku (szkodliwego działanie leku na układ nerwowy).
Częstość występowania działań niepożądanych, określono następująco:
- bardzo często: może występować u więcej niż 1 na 10 osób;
- często: może występować rzadziej niżu 1 na 10 osób;
- niezbyt często: może występować rzadziej niżu 1 na 100 osób;
- rzadko: może występować rzadziej niżu 1 na 1000 osób;
- bardzo rzadko: może występować rzadziej niżu 1 na 10 000 osób;
- nieznana: częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych.
Działania niepożądane występujące bardzo często: wyłysienie oraz objawy neurotoksyczności (działanie szkodliwe na układ nerwowy) dotyczące układu nerwowego obwodowego i autonomicznego (część układu nerwowego odpowiedzialna za reakcje związane z narządami wewnętrznymi i niezależne od naszej woli): drgawki, nadciśnienie, zaburzenia oddawania moczu, parestezje (zaburzenie czucia), zniesienie odruchów głębokich, ataksja (brak koordynacji podczas wykonywania zamierzonych ruchów), nieprawidłowy chód, postępujący niedowład czterech kończyn, zaparcia, nadmierne wydalanie kwasu moczowego z moczem, ostra nefropatia moczanowa (choroba nerek spowodowana zwiększonym wydzielaniem kwasu moczowego), bóle żuchwy i kończyn, mrowienie i drętwienie opuszek palców stóp i

rąk, zespół opadającej stopy i ręki, niedrożność porażenna jelit, zaburzenia widzenia, niedociśnienie (niskie ciśnienie krwi), biegunka, skurcz brzuszny. Neuropatie pojawiają się częściej u chorych powyżej 40. roku życia, zazwyczaj po podaniu całkowitej dawki 5-6 mg i mogą się nasilić po podaniu całkowitej dawki większej niż 15-20 mg.
Działania niepożądane występujące niezbyt często: utrata masy ciała, nudności, wymioty, pokrzywka.
Działania niepożądane występujące rzadko: reakcje alergiczne (wysypki skórne, obrzęki, wstrząs anafilaktyczny) oraz toksyczne (szkodliwe) działanie na ośrodkowy układ nerwowy: hiponatremia (niedobór sodu we krwi), gorączka, oligospermia (zmniejszenie liczby plemników w nasieniu), objawy związane z niedostatecznym wydzielaniem hormonu antydiuretycznego (hormon zmniejszający objętość moczu), leukopenia (niedobór białych krwinek we krwi), małopłytkowość (zmniejszona liczba płytek krwi), granulocytopenia (niedobór granulocytów we krwi obwodowej), zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, owrzodzenie jamy ustnej i jelit, osłabienie, senność. Po wieloskładnikowej chemoterapii z zastosowaniem winkrystyny może pojawić się azoospermia (brak plemników w nasieniu) i brak miesiączki.
W przypadku pojawienia się objawów działania neurotoksycznego (szkodliwego wpływu na układ nerwowy) leczenie należy przerwać.
Może wystąpić działanie miejscowo drażniące po podaniu leku poza żyłę.
Zaburzenia krwi i układu chłonnego
Leukopenia (niedobór białych krwinek) - winkrystyny nie wykazuje stałego i istotnego wpływu na płytki krwi i krwinki czerwone, zgłaszano jednak występowanie niedokrwistości i małopłytkowości. U pacjentów, u których podczas podawania winkrystyny występuje małopłytkowość, liczba płytek krwi może zwiększyć się przed wystąpieniem remisji szpikowej (ustąpienie objawów uszkodzenia szpiku).
Zaburzenia endokrynologiczne
U pacjentów, którym podawano winkrystynę rzadko obserwowano objawy związane z niewłaściwym wydzielaniem hormonu antydiuretycznego. W przypadku niedoboru sodu we krwi występuje zwiększone wydalanie sodu przez nerki, natomiast nie występują choroby nerek, nadnerczy, niskie ciśnienie tętnicze, odwodnienie, azotemia (obecność związków azotu we krwi), obrzęki. Ograniczenie ilości przyjmowanych płynów powoduje zwiększenie stężenia sodu we krwi i zmniejszenie wydalania sodu przez nerki.
Zaburzenia układu nerwowego (często powodujące ograniczenie dawki)
Nerwobóle, utrata czucia, parestezje (zaburzenia czucia), trudności w chodzeniu, chód defiladowy", utrata głębokich odruchów ścięgnistych, ataksja (bezwład), niedowład, zespół opadającej stopy, porażenie nerwów czaszkowych, szczególnie nerwu okoruchowego i krtaniowego. Często występują działania niepożądane ze strony układu nerwowo-mięśniowego. Najpierw mogą wystąpić zaburzenia czucia i parestezje (zaburzenia czucia). Podczas leczenia mogą pojawić się nerwobóle, a później zaburzenia ruchowe. Brak doniesień o substancji, która mogłaby odwrócić objawy nerwowo-mięśniowe związane ze stosowaniem winkrystyny. U niektórych pacjentów przyjmujących winkrystynę zgłaszano wystąpienie drgawek, często z towarzyszącym nadciśnieniem. U dzieci zgłaszano wystąpienie drgawek, po których nastąpiła śpiączka.
Zaburzenia oka
Zgłaszano przemijającą ślepotę korową (zmiany miażdżycowe w okolicy tętnic ośrodkowego układu nerwowego powodujące niedokrwienie i uszkodzenie kory wzrokowej) i zanik nerwu wzrokowego ze ślepotą.
Zaburzenia ucha i błędnika
Stosowanie alkaloidów Vinca minor (barwinek) rzadko powoduje uszkodzenia części przedsionkowej i słuchowej VIII nerwu czaszkowego. Objawy dotyczą częściowej lub całkowitej głuchoty, która może być przemijająca lub trwała, trudności z utrzymaniem równowagi w tym zawroty głowy i oczopląs

(mimowolne ruchy oczu). Należy zachować szczególną ostrożność podczas jednoczesnego podawania winkrystyny z lekami ototoksycznymi (uszkadzającymi ucho wewnętrzne), takimi jak leki przeciwnowotworowe zawierające platynę.
Zaburzenia serca
Podczas podawania chemioterapii złożonej zawierającej winkrystynę pacjentom, którym wcześniej naświetlano śródpiersie (część klatki piersiowej), wystąpiła choroba wieńcowa i zawał serca. Nie ustalono stopnia zależności tych powikłań od stosowanego leczenia.
Zaburzenia naczyniowe
Nadciśnienie i niedociśnienie tętnicze.
Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia
Zgłaszano ostrą duszność i silny skurcz oskrzeli po podaniu leków zawierających winkrystynę .
Zaburzenia żołądka i jelit
Zaparcia, skurcze brzucha, porażenna niedrożność jelit, biegunka, utrata masy ciała, nudności, wymioty, owrzodzenie jamy ustnej, martwica (martwica tkanek w organizmie) i (lub) perforacja jelit i anoreksja (brak łaknienia). W przypadku wystąpienia zaparć (związane z wolną pracą jelit lub zaburzeniami przesuwania treści pokarmowej w jelicie) skuteczne jest zastosowanie lewatywy lub środków przeczyszczających. U wszystkich pacjentów otrzymujących siarczan winkrystyny zaleca się wprowadzenie rutynowego profilaktycznego postępowania przeciwko zaparciom. Może pojawić się porażenna niedrożność jelit, szczególnie u małych dzieci. Niedrożność jelit ustąpi, jeśli przerwie się chwilowo leczenie winkrystyną oraz zastosuje u pacjenta leczenie objawowe.
Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej. Łysienie, wysypka.
Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej
Utrata masy mięśniowej, ból żuchwy, ból gardła, ból ślinianek przyusznych (największe z gruczołów ślinowych), ból kości, ból w krzyżu, ból kończyn i bóle mięśni. Dolegliwości te mogą się nasilić.
Zaburzenia nerek i dróg moczowych
Wielomocz (zwiększenie objętości wydalanego moczu), bezmocz (dobowa ilość moczu mniejsza od 100 ml), zatrzymanie moczu spowodowane atonią pęcherza moczowego (obniżenie prawidłowego napięcia mięśni). W czasie pierwszych dni po podaniu winkrystyny, jeżeli to jest możliwe, za zgodą lekarza należy przerwać stosowanie leków, które powodują zatrzymanie moczu (szczególnie u osób w podeszłym wieku).
Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania
Rzadko występują reakcje alergiczne typu anafilaksja (nadwrażliwość), wysypka i obrzęk, które są związane z podawaniem pacjentom winkrystyny jako jednego ze składników skojarzonego leczenia cytostatycznego, reakcja w miejscu podania wstrzyknięcia .
Inne
Gorączka, ból głowy.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Pokaż całość

Opinie o Vincristin-Richter proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 1 mg

Dodaj opinię

Sortuj według daty dodania | oceny

Nikt jeszcze nie dodał opinii dla tego leku

Podobne na:

Chłoniak nieziarniczy › Xorucin proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 10 mg › Xorucin proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 50 mg

Choroba Hodgkina › Vincristine Teva roztwór do wstrzykiwań 1 mg/ml › Bleomycin Teva proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 15000 IU/fiolkę

Guz Wilmsa › Biorubina roztwór do wstrzykiwań i infuzji dożylnych oraz do podawania do pęcherza moczowego 2 mg/ml › Biorubina liofilizat do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 10 mg

Mięsak Ewinga › Vincristine Teva roztwór do wstrzykiwań 1 mg/ml › Holoxan roztwór do infuzji 40 mg/ml

Mięsaki kości i tkanek miękkich › Adriblastina R.D. proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 10 mg › Adriblastina R.D. proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 50 mg

Neuroblastoma › Xorucin proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 10 mg › Xorucin proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 50 mg

Ostra białaczka limfoblastyczna › Cytosar proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 100 mg › Alexan roztwór do infuzji 50 mg/ml

Rak piersi › Paclitaxel WZF proszek i rozpuszczalnik do sporządzania koncentratu do infuzji 6 mg/ml › Paclitaxelum TEVA koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 6 mg/ml

Rak płuc › Paclitaxel WZF proszek i rozpuszczalnik do sporządzania koncentratu do infuzji 6 mg/ml › Paclitaxelum TEVA koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 6 mg/ml